Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /www/doc/www.asdscr.cz/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

VŠEOBECNÉ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNÝCH SPRÁVCŮ

Dovolujeme si Vás ubezpečit, že

Asociace sportovní dynamické střelby České republiky, z.s.,
která sídlí na adrese U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha, Holešovice, 
IČ: 45768811,

a která je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. L 3466,

vyvíjí se Společnými správci, maximální úsilí a pozornost zabezpečení veškerých osobních údajů.

Společnými správci jsou ti, kteří jsou uvedeni v přiloženém seznamu. Tito se zavázali, že budou společně stanovovat účely a prostředky zpracování, spoluvytvářet a dodržovat tyto Všeobecné zásady zpracování osobních údajů ve vztahu ke svým členům, a spolupodílet se na plnění povinností GDPR vůči společným subjektům údajů. (Společně jsou tito jednotliví správci v dalším nazýváni buďto správcem, anebo společnými správci.)

Níže proto transparentně deklarují vymezení podílů odpovědností za plnění povinností podle GDPR v rozsahu poskytování příslušných informací a výkon práv subjektu údajů.

Dodržujeme NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR či nařízení o ochraně osobních údajů), příslušnými zákony České republiky a řádnými spolkovými či svazovými směrnicemi.

Ochrana osobních údajů našich členů a závislých osob, jakož i činovníků, smluvních partnerů, zpracovatelů osobních údajů, i dalších správců je naší prioritou.

Proto jsme vypracovali tyto Všeobecné zásady zpracování osobních údajů, které veřejně popisují zpracování a nakládání s osobními údaji u Společných správců, definují postupy zpracování a práva všech dotčených subjektů u těchto správců.

Tyto Zásady se zavazujeme dodržovat. Jejich dodržování je povinné pro všechny naše činovníky, členy, orgány správce, funkcionáře, zaměstnance i zpracovatele.

V těchto zásadách naleznete odpovědi na otázky:

 • jaké osobní údaje zpracováváme;
 • na základě čeho osobní údaje zpracováváme;
 • k jakému účelu osobní údaje zpracováváme;
 • zda jsme při zpracování osobních údajů správcem či zpracovatelem;
 • komu osobní údaje poskytujeme či můžeme poskytovat;
 • komu naopak údaje neposkytujeme
 • jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Budete-li mít jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, napište nám na naši emailovou adresu: cze@ipsc.org

V úvodu bychom Vás rádi seznámili s tím, kdo je kdo dle Nařízení GDPR.

Správce údajů  - je tím, kdo získává osobní údaje od subjektu údajů anebo od jiného správce, v tomto případě ASDS ČR anebo její jednotliví členové – spolky

Společní správci  - ASDS ČR a její jednotliví členové (spolky), kteří jsou zavázáni povinností společně stanovovat účely a prostředky zpracování,

Subjekt údajů  - každá fyzická osoba, která poskytne správci své osobní údaje, tedy činovník, pracovník, partner, atp.

Zpracovatel  - je tím, kdo zpracuje údaje, které obdrží od správce údajů, tedy např. firma, která zpracovává mzdy či účetnictví


Jaké osobní údaje zpracováváme

Správce zpracovává osobní údaje v rámci plnění předmětu své činnosti, které získal v souladu s obecně závaznými právními předpisy a platnými stanovami Správce, (dále jen „Stanovy“). Jedná se zejm. o osobní údaje členů či závislých osob, činovníků, smluvních partnerů, dárců či podporovatelů.

Zpracovávanými osobními údaji jsou:

 1. a) základní osobní identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, podpis,
 2. b) kontaktní údaje: korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, jiná adresa,
 3. c) údaje, související s plněním příslušného smluvního či obdobného vztahu vč. poskytnutí daru: IČO, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení, statutární nebo jiný zástupce, kontaktní údaje zástupců,
 4. d) jiné osobní údaje a informace, které jste nám poskytl v rámci naší, anebo Vaší činnosti,
 5. e) další osobní údaje, které budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu,
 6. f) údaje o objednaných službách, které jsme si u vás my, anebo které jste si u nás vy nebo vaše společnost objednali, způsobu platby včetně čísla platebního účtu, a údaje o reklamacích.

U zaměstnanců je rozsah údajů širší, to s ohledem na požadavky příslušných zákonných předpisů. Zpracovávané osobní údaje jsou zaměstnancům sdělovány na základě požadavku o tyto informace, příp. v rámci příslušného školení, realizovaného u Správce.


Na základě čeho osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje můžeme zpracovávat:

 1. a) bez Vašeho souhlasu, to v případě, že musíme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě nějakého zákona, anebo to vyplývá z povahy věci, takže si nemůžeme vybrat ani my a ani Vy, anebo
 2. b) s Vaším souhlasem, to v případě, že budeme mít zájem o zpracování osobních údajů k nějakému konkrétnímu účelu, Vy s tím budete souhlasit, a tyto údaje nejsou nezbytně nutné k plnění smlouvy, zákonných povinností či k ochraně oprávněných zájmů.

K jakému účelu osobní údaje zpracováváme

Zpracování osobních údajů na základě uzavřené smlouvy

  Uzavřeme-li společně smlouvu, uvedeme do ní osobní údaje proto, abychom věděli, kdo smlouvu uzavřel (identifikační údaje). Tyto údaje pak také potřebujeme proto, abychom smlouvu řádně splnili, k čemuž potřebujeme také zpracovat Vaše osobní údaje (kontaktní údaje). Nezbytné je pak tyto evidovat, protože podléháme kontrole vnitřní (pravomoci kontrolní komise) i kontrole vnější (orgány státní moci).

Za uzavření smlouvy považujeme i přistoupení ke stanovám dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Vytvořené evidence jsou pak základem pro to, abychom mohli společně naplňovat práva a povinnosti nás i vás.

Zpracování osobních údajů na základě plnění právních povinností 

Jelikož musíme plnit určité, zákonem stanovené povinnosti, musíme zpracovávat Vaše osobní údaje. Tyto údaje jsou obsaženy třeba ve fakturách. Zpracováváme proto Vaše identifikační a kontaktní údaje, to na základě různých zákonů. V případě faktury anebo dokladu o zaplacení čl. příspěvku je to zák. o účetnictví (zák. č. 563/1991 Sb. v pozd. zn.) či zák. o podpoře sportu (zák. č. 115/2001 Sb. v pozd. zn.), který definuje rozsah zpracovávaných údajů. Tím není ale zcela vyčerpán seznam zákonů, které na nás i vás dopadají, tím základním je ale Občanský zákoník.

Zpracování osobních údajů na základě tzv. oprávněného zájmu

Poté, co se stanete členem správce anebo jeho závislou osobu, uzavřeme s vámi smlouvu, vystavíme či přijmeme fakturu, archivujeme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu. K tomuto nepotřebujeme Váš souhlas, jelikož takto činíme za účelem ochrany našich právních nároků a vlastní kontroly. Naším oprávněným zájmem zde je ochrana právních nároků a kontrola řádnosti plnění přijatých ujednání, to pro případ, že by někdo nebyl zcela spokojen s tím, co a jak děláme.

Zde platí, že máte právo uplatnit proti zpracování námitku, o té ale později.

Soudní spory

V případě, že dojde k zahájení soudního či obdobného řízení, zpracováváme osobní údaje po celou dobu takovéhoto řízení.

I zde, v případě tohoto zpracování, máte právo uplatnit proti zpracování námitku.

Zpracování osobních údajů z e-mailů, dopisů a jiných způsobů komunikace

 Každý dopis, e-mail, zprávu či komunikaci s Vámi považujeme za důležitý. Důležitý je proto, že může souviset s Vašimi požadavky v rámci členských práv či obdobného vztahu, smlouvy či z jiného právního důvodu. Jelikož nám z takovéto komunikace mohou vyplynout právní povinnosti, tuto komunikaci s Vámi archivujeme, a to také z důvodu oprávněného zájmu.

Také zde platí, že v případě tohoto zpracování máte právo uplatnit proti zpracování námitku.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

 Jestliže Vám budeme chtít například zasílat reklamní nabídky či různé informace, musíte s tím souhlasit. K tomuto účelu slouží souhlas, ve kterém uvedeme, proč po Vás souhlas budeme chtít, a jaké osobní údaje chceme pro tento účel zpracovávat. Vždy bude záležet na Vašem rozhodnutí, zda s naším návrhem budete anebo nebudete souhlasit.

Může se ale stát, že náš parter, který je naším zpracovatelem, určí i jiné, další podmínky coby samostatný správce. V takovém případ se může stát, že i když svůj souhlas u nás odvoláte, nebude zcela účinný vůči tomuto správci. To platí např. v případě použití služby Googlegroups.com. Zde jsme správcem skupiny ASDS ČR (apscr@googlegroups.com) a společnost Google je zpracovatelem, takže jsme oprávněni a schopni naplňovat vaše práva v rozsahu této skupiny, nikoliv ale v rozsahu služby, kterou poskytuje společnost Google.

V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies, umístěných na internetových stránkách, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek. nebudete-li s tímto souhlasit, stačí ve Vašem prohlížeči cookies vypnout.

Také u souhlasu platí, že budete-li chtít svůj souhlas odvolat, samozřejmě můžete, o tom se také dočtete níže.


Komu osobní údaje poskytujeme či můžeme poskytovat

Základní zpracování údajů provádí naši statutární zástupci, činovníci a jiní, kteří jsou poučeni o způsobech a pravidlech zpracování osobních údajů. Tito všichni jsou povinni zachovávat mlčenlivost a jsou povinni ochraňovat osobní údaje.

Jelikož jsme Správcem osobních údajů, jsme povinni stanovovat účel a prostředky zpracování, rozhodujeme o způsobu zpracování a odpovídáme za řádné plnění veškerých těchto zpracování.

Některé Vaše osobní údaje předáváme zpracovatelům, kteří se zavázali, že budou dodržovat stejná pravidla jako my, jejich pracovníci jsou povinni také zachovávat mlčenlivost a jsou povinni chránit osobní údaje.

Zpracovatelé pro nás provádí činnosti zpracování v oblastech, na které jsou specializováni. Veškerá zpracování mohou tito zpracovatelé provádět jen na základě našeho přímého pokynu. K těmto zpracovatelům například patří účetní kancelář, poskytovatelé e-mailových hostingů a cloudů.

Osobní údaje také předáváme jiným správcům, to proto, že nám poskytují služby jiného charakteru. Předmětem jejich činnosti není zpracování údajů, osobní údaje ale potřebují k tomu, aby zadaný úkol splnili.  Takovým správcem je například doručovatel listovních zásilek, který pro nás nezpracovává osobní údaje, Vaše osobní údaje ale potřebuje proto, aby Vám dopis přinesl.

Obdobná situace může nastat v případě, že budeme nuceni předat Vaše osobní údaje správcům, kteří jsou orgánem státní moci, anebo jsme k této povinnosti vázáni smluvním ujednáním v případě naplňování veřejného zájmu.


Jaké kategorie příjemců osobních údajů evidujeme

V rámci naší činnosti evidujeme tyto kategorie příjemců osobních údajů:

a) společní správci (tj. ASDS ČR a její členové, kteří se připojili při naplňování povinností GDPR jako společný správce), zpracovatelé (např. účetní kancelář) a jiní správci (např. doručovatel poštovních zásilek), v rámci plnění smluvených anebo právních povinností, a jejich subdodavatelé (např. poskytovatel emailových služeb, resp. provozovatel příslušného serveru),

b) daňoví poradci,

c) auditoři,

d) poskytovatelé právních služeb,

e) bankovní ústavy, finanční instituce,

f) pojišťovny,

g) orgány veřejné moci, v rámci plnění zákonných povinností, stanovených příslušnými právními předpisy.


Odkud získáváme osobní údaje

Většinu osobních údajů získáváme od Vás v rámci příslušné přihlášky, dále z jednání o možné spolupráci, takže z komunikace s Vámi, z Vašich zpráv a dopisů.


Komu osobní údaje neposkytujeme

Osobní údaje neposkytujeme subjektům, které nejsou důvěryhodné a prověřené. Za důvěryhodné a prověřené považujeme takové správce a zpracovatele, kteří transparentně a zákonně deklarují svůj závazek dodržovat Nařízení GDPR, souhlasí s těmito našimi Všeobecnými zásadami zpracování osobních údajů, a my jsme o nich nezjistili cokoliv, co by zpochybňovalo jejich důvěryhodnost.

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, mezinárodním organizacím anebo jiným, než řádě určeným správcům a zpracovatelům.

Výjimkou takovýchto zpracování může být zpracovatel a správce: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads, to v rozsahu služby googlegroups.com .


Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dle Nařízení GDPR má každý subjekt údajů práva, a to:

Právo na přístup k osobním údajům – dle čl. 15 Nařízení GDPR

Chcete-li vědět, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem je zpracováváme a po jakou dobu, anebo komu je předáváme a kdo je zpracovává, chcete využít svého práva na přístup k Vašim osobním údajům. Většinu odpovědí naleznete v tomto dokumentu. A pokud zde nejsou odpovědi na tyto otázky, rádi Vám je sdělíme. Stejně tak Vám poskytneme kopie zpracovávaných osobních údajů, to však dle pravidel Nařízení GDPR a po uhrazení příslušného poplatku. K nahlédnutí Vám kopie dokladů či originály poskytneme zdarma.

Právo na opravu dle čl. 16 Nařízení GDPR

I u nás pracují jen lidé, kteří dělají chyby, a proto existuje právo na opravu. Naleznete-li chybu či nepřesnost ve Vašich osobních údajích, sdělte nám to, rychle vše napravíme, nepřesnost či chybu opravíme a neúplné údaje doplníme.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – dle čl. 17 a 19 Nařízení GDPR

Za splnění některého z níže uvedených důvodů máte právo na výmaz, tedy právo, abychom Vaše údaje úplně z našich zpracování odstranili, tzv. právo být zapomenut.

Důvody, které opravňují k uplatnění práva být zapomenut:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a Správci nesvědčí jiné právo, které by toto Vaše právo omezovalo, anebo se jedná o tzv. zvláštní kategorii osobních údajů;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, které zanikly anebo zpracování opravňovaly;
 • Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;
 • vymazání nařizuje speciální zákonná norma;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

Právo na výmaz není možné uplatnit tam, kde zpracování Vašich osobních údajů nařizuje zákonný předpis či jiná právní povinnost, jak tyto popisujeme v části „- k jakému účelu osobní údaje zpracováváme“.

Právo na omezení zpracování – dle čl. 18 a 19 Nařízení GDPR

Dále máte právo na to, aby Správce omezil zpracování v případě, že:

 • budete popírat přesnost osobních údajů, a to na dobu, která bude potřebná k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; nebo
 • zpracování je protiprávní a Vy budete odmítat využití práva na výmaz osobních údajů a budete trvat na omezení použití osobních údajů; nebo
 • již osobní údaje nepotřebujeme, Vy však budete požadovat určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo
 • vznesete námitku proti zpracování, kdy omezení zpracování bude trvat do doby, dokud nebude ověřeno, že naše oprávněné důvody převáží Vaše oprávněné důvody.

V případě, že uplatníte právo na omezení zpracování, můžeme, s výjimkou uložení, zpracovávat osobní údaje pouze s Vaším souhlasem, anebo proto, že existuje jiný právní důvod.

Právo na přenositelnost údajů – dle čl. 20 Nařízení GDPR

Jedním z dalších Vašich práv je právo na přenositelnost údajů. Dle tohoto máte právo od nás získat všechny osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci plnění smlouvy, z titulu členství a na základě souhlasu, to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Informace také můžeme poskytnout na Váš pokyn druhému správci, kterého určíte za příjemce Vašich osobních údajů. Tomuto Vašemu právu vyhovíme v případě, že zpracování provádíme automatizovaně.

 Právo vznést námitku – dle čl. 21 Nařízení GDPR

Odkazujeme-li v tomto dokumentu na náš oprávněný zájem, který vysvětlujeme, musí existovat i právo Vás, které povede k přehodnocení našich závěrů.

Proto je dalším Vaším právem právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Bude-li se jednat o reklamní aktivity, přestaneme Vám je na základě této námitky posílat, v jiných případech přezkoumáme Vaše důvody a nebude-i to v rozporu s jinou naší povinností zpracovávat Vaše osobní údaje, Vaší námitce vyhovíme.

Námitku dále můžete vznést kdykoliv v případě, že ke zpracování dochází proto, že je toto zpracování nezbytné ve veřejném zájmu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Neopominutelným právem je také právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, tedy udělíte-li nám souhlas se zpracováním, můžete svůj názor změnit a svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu je účinné v okamžiku, kdy nám toto odvolání doručíte. Zde ale platí, že do doby odvolání tohoto souhlasu byla veškerá zpracování provedena v souladu s Nařízením GDPR.

Právo podat stížnost

Pokud dospějete k závěru, že některé naše rozhodnutí není správné a odporuje Vašim právům, máte možnost podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je v případě GDPR

Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz


Jak a kde u Správce uplatnit jednotlivá práva

Veškerá svá práva, související s GDPR, můžete uplatnit jednoduše, a to tím, že nás zkontaktujete a sdělíte nám, co je předmětem Vašeho požadavku, případně zasláním Vaší žádosti elektronicky na emailovou adresu cze@ipsc.org , anebo písemným zasláním žádosti, kterou zašlete na adresu člena či svazu.

Vaši žádost vyřídíme co nejdříve, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce, to v případě, že se bude jednat o složitou situaci či složitý požadavek. O případném prodloužení Vás budeme informovat.

 Upozorňujeme však v této souvislosti na to, že u žádostí budeme vyžadovat prokázání totožnosti žadatele, protože se v mnoha případech bude jednat o osobní údaje, které mohou zasáhnout do života subjektů údajů a je naší povinností tyto osobní údaje chránit.

Zvažte proto, zda bude pro naplnění Vámi sledovaného cíle ideální se na nás obracet písemně, anebo nás navštívíte po dohodě třeba v místě konání závodu organizovaného pod záštitou ASDS ČR. Rádi se vám budeme věnovat a bude-li to možné, pokusíme se Vašim požadavkům ihned vyhovět.


Jakou odpovědnost mají dle GDPR jednotliví správci?

ASDS ČR plně odpovídá za plnění povinností, které výlučně souvisí s:

 • činností ve vztahu k závislým osobám a svým členům,
 • naplňováním Stanov ASDS ČR,
 • činnostmi a pravomocemi, které jsou pouze a výlučně v pravomoci ASDS ČR,
 • naplňováním povinností, které souvisí se samostatnou právní osobností ASDS ČR.

Každý jednotlivý spolek plně odpovídá za povinnosti, které výlučně souvisí s:

 • činností ve vztahu ke svým členům,
 • naplňováním Stanov příslušného spolku,
 • činnostmi a pravomocemi, které jsou pouze a výlučně v pravomoci příslušného spolku,
 • naplňováním povinností, které souvisí se samostatnou právní osobností příslušného spolku.

Každý jednotlivý spolek je proto povinen poskytnout zájemci o členství před vznikem členství anebo členovi informace dle čl. 13 či 14, Nařízení GDPR.

Výkon práv subjektu údajů, dle čl. 15 a následných Nařízení GDPR, budou vykonávat společně příslušný spolek a ASDS ČR, kdy odpovědnost nese ten, do jehož působnosti bude právo subjektu údajů spadat. V případě kolize pak platí, že si spolek a ASDS ČR poskytnou vzájemnou součinnost a naplní práva subjektu údajů společně a nerozdílně, nicméně odpovědnost nese příslušný spolek.

Účinky doručení vaší žádosti, kterou uplatníte práva dle GDPR, nastávají okamžikem doručení žádosti spolku, jehož jste členem, anebo doručením takovéto žádosti ASDS ČR.


Jaké jsou lhůty zpracování

Lhůty zpracování se liší, to dle povahy zpracování. Smlouvy ukládáme po dobu 5-ti let, faktury po dobu 5-ti let, přihlášky ke členství pak po dobu 3 let od okamžiku ukončení členství a seznamy členů po dobu 5-ti let. Jedná se tedy o problematiku, která nemá jednoduchou odpověď a vztahuje se na ni mnoho zákonů.

Veškeré lhůty uložení jsou odvozeny anebo stanoveny v návaznosti na zákonné předpisy, které upravují dobu archivace. Detailní lhůty archivace, vztahující se ke konkrétní listině, Vám sdělíme na požádání.


Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje

Zpracování osobních údajů provádíme ručně, to v případě tištěných materií, dále částečně a i zcela automaticky, to v případě zpracování osobních údajů digitálních, zpracovávaných příslušným programem, provádějícím automatická zpracování.


Co neděláme

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, založeného výhradně na automatizovaném zpracování či automatickém individuálním rozhodování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky, nebo by se ho mohlo obdobným způsobem významně dotknout.

Správce uvádí, že neprovádí automatizované zpracování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů, nevyužívá automatické rozhodování a neprofiluje, a stejně tak neumožňuje svým zpracovatelům využití automatického rozhodování, ani profilování.

Dospěli-li bychom však k závěru, že je automatizované individuální rozhodování nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, povoluje ho závazný právní předpis, je založeno na Vašem souhlasu, anebo z jiného právního důvodu, provedeme taková opatření, která Vám zajistí, že naši činovníci rozhodnutí posoudí a vyhodnotí, a umožní Vám vyjádřit svůj názor k rozhodnutí a takovéto rozhodnutí napadnout.


Jakým způsobem zabezpečujeme osobní údaje

Veškeré tištěné osobní údaje ukládáme v  zabezpečených archivech, které se nachází v běžně nepřístupných, uzamčených prostorách.

Veškeré digitální osobní údaje jsou ukládány v počítačích, které jsou zabezpečeny osobními prostředky ochrany vysokého stupně zabezpečení. Zálohy osobních údajů jsou uloženy na serverech našich zpracovatelů, specializujících se na zabezpečení poskytovaných úložišť.

Všechny programové prostředky jsou řádně licencovány a pravidelně aktualizovány. Tyto umožňují, mimo standardních způsobů ochrany, evidenci jednotlivých uživatelů a identifikaci rozsahu zpřístupněných údajů.


Co bychom rádi

Pokud nebudete něčemu, co je v tomto textu uvedeno, rozumět, informujte nás o tom. Rádi Vám nejasnosti objasníme a Vašim dotazům přizpůsobíme i tyto naše Všeobecné zásady zpracování osobních údajů.

Vaše připomínky budou vítány.


I přesto, že je právo subjektu údajů vznést námitku popsáno v předchozím textu, dovolujeme si Vás na něj zde upozornit ještě jednou, samostatně, dle povinnosti, uvedené v čl. 21, odst. 4, Nařízení GDPR.

Právo vznést námitku

 1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.