Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /www/doc/www.asdscr.cz/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

CNROI

Výkonný výbor

Prezident CNROI

 • Petr Švrček

Výkonný výbor CNROI

 • Věkoslav Kebo
 • Ivo Rehberger

Hlavní úkoly

 • vede evidenci všech národních certifikovaných činovníků,
 • zpracovává metodické materiály pro školení rozhodčích v souladu s mezinárodními výcvikovými standardy,
 • organizuje a provádí školení rozhodčích,
 • rozhoduje o udělení či odebírání kvalifikací národním rozhodčím RO, CRO, RM, SO,
 • vede seznam dosažených kvalifikačních bodů rozhodčích,
 • stanovuje podmínky činnosti rozhodčích ČNROI,
 • poskytuje součinnost rozhodčím ČNROI,
 • vyhodnocuje a předkládá presidentu ASDS ČR požadavky na uspokojování potřeb, nezbytných při naplňování úkolů členů ČNROI,
 • činí veškerá opatření, vedoucí k zajištění bezpečného průběhu IPSC soutěží,
 • činí veškerá opatření, vedoucí k dodržování pravidel na IPSC soutěžích, odpovídá za výklad pravidel IPSC v ASDS ČR,
 • zpracovává metodické materiály pro provádění bezpečnostních zkoušek nových členů ASDS ČR,
 • předkládá podklady pro soutěžní řád ASDS ČR,
 • vyhodnocuje jednotlivé závody IPSC na základě statistických listů.
 • doporučuje rozhodčí pro získání akreditace IROA.

Krédo rozhodčích

Jako rozhodčí budu vždy pracovat na závodech IPSC s ohledem na bezpečnost soutěžících, diváků a mých kolegů rozhodčích. Bezpečnost bude ve všech mých myšlenkách a činnostech vždy na prvním místě. Budu vždy zdvořilý, ale přitom budu pevně kontrolovat svou střeleckou situaci a všechny prostory, za které budu odpovědný. Budu se vždy snažit být úplně fér a nestranný ve svých rozhodnutích.

 • Bezpečnost bude VŽDY mým prvořadým cílem, rychlost a průběh závodu bude až druhotným faktorem.
 • Je privilegiem a ctí pracovat jako rozhodčí a budu podle toho vždy jednat.
 • Je mou povinností vždy pomáhat závodníkům při jejich snaze dosáhnout svých cílů a nebudu jim v tom překážet zbytečným znervózňováním a autoritativním vystupováním.
 • Nechám stranou všechny své osobní předsudky a budu vždy jednat jako nestranný soudce.
 • Své názory si nechám pro sebe a nebudu kritizovat žádného jednotlivce.
 • Podrobně se seznámím se všemi platnými předpisy, pravidly závodů a dalšími příslušnými pokyny.
 • Budu pevný a férový při všech svých rozhodnutích, učiněných v průběhu závodu a budu připraven přednést ve zkrácené formě své důvody pro tato rozhodnutí závodníkovi anebo kterémukoliv rozhodčímu.
 • Během závodu bude má pozornost plně soustředěna na toho závodníka, kterého mám sledovat, a nedovolím aby má pozornost byla odvedena stranou anebo polevila.
 • Před a v průběhu závodu nikdy nebudu pít alkoholické nápoje anebo užívat narkotika či jiné omamné látky. Jsem seznámen s tím, že když poruším toto pravidlo, může mi být v budoucnu pozastaven či zamezen výkon funkce rozhodčího.
 • Budu se radit pouze se svými kolegy rozhodčími a organizátory závodů ve věci chování kteréhokoliv závodníka a o opatřeních, které je třeba učinit.
 • Jako rozhodčí budu mít pochopení pro vnitřní rozpoložení závodníka a budu jednat tak, abych mu nebyl překážkou anebo ho jinak rušil, pokud to bude neodkladně nutné.
 • Budu dbát na to abych se jako rozhodčí vyvaroval omylu anebo nesprávného rozhodnutí.

"BEZPEČNOST BUDE VŽDY MÝM PRVOŘADÝM CÍLEM."